Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby

83-320 Węsiory ul. Kartuska 1 tel. 58 684 40 15

E-mail: szkolawesiory@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Piatek, 02 grudnia 2022

Jesteś tutaj: Start / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkolawesiory.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Jereczek, e-mail: szkolawesiory@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586844015. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, należy pokonać 6 stopni, brak podjazdu, drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Wejście od strony parkingu

(wejście środkowe), brak stopni, brak podjazdu, drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

-Budynek jest dwupoziomowy (0 + 1), brak windy, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. -W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

-W odległości 6 metrów od budynku Szkoły znajduje się parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

-W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

-Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

-W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób newidomych i słabowidzących. 

 

Aplikacje mobilne

Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach wykorzystuje aplikację mobilną Librus Synergia - dziennik Elektroniczny.

 Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego.

 Informacje dodatkowe

Strona posiada następujące narzędzia ułatwień dostępu:         

  • zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)         
  • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-03-25 00:14przez: Administrator BIP
Opublikowano:2022-03-25 00:14przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby
Odwiedziny:122

  • Brak wpisów.